Google Doodle: วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 2013

วันคุ้มครองโลก

วันนี้ 22 เมษายน 2556 Google Doodle ได้นำเสนอภาพบน Google เป็นรูปธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ ดอกไม้ ลำธาร ลองกดปุ่ม PLAY บนดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงกลางจะเห็นความเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ซึ่งค่อยๆ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเวลา เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน พระจันทร์ก็โผล่ขึ้นมา ต้นไม้ก็เริ่มต้นเจริญงอกงาม และลำธารมีปลาว่ายวนไปมา ทุกวันนี้โลกเราถูกคุกคามมีการตัดไม้่ทำลายป่าเกิดขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีวันคุ้มครองโลกเกิดขึ้น เพื่อให้ชาวโลกหันมาให้ความสนใจในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น


วันคุ้มครองโลกถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 22 เมษายน 2513 นักอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้จัดให้มีการแสดงพลังครั้งใหญ่ เพื่อปลุกเร้าจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันยิ่งถูกมนุษย์ทำลาย ในการแสดงพลังครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมกว่า 20 ล้านคนและปรากฏขึ้นตามเมืองใหญ่ ๆ เกือบทั้งสหรัฐ


หลังจากนั้นความห่วงใยปัญหาสภาพแวดล้อมของสหรัฐก็เพิ่มพูนขึ้น มีการออกกฎหมายควบคุมการกระทำที่สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ สำหรับประเทศไทยเริ่มพูดถึงวันคุ้มครองโลกครั้งแรก เมื่อปี 2533 ถือเป็นการเริ่มต้นของสังคมไทยยุคเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหลังจากสืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกระทำอัตวินิบาตกรรม และเมื่ออาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 16 สถาบันได้จัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่าอนุรักษ์ และตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ประเทศไทย ยังมีการจัดงานเพื่อหาทุนเข้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อใช้ในการปกป้องรักษาผืนป่า ที่เป็นมรดกของโลกอีกด้วย

 ภาพ Google Doodle: วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2555

About admin