Google Doodle : วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony)


วันนี้ 9 พฤษภาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวอักษร Google เป็นรูป วัว หรือ พระโค ลองนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพจะพบกับคำว่า วันพืชมงคล ๒๕๕๕ มาดูที่มาของวันพืชมงคลจาก wikipedia กันเลยครับ

วันพืชมงคล (อังกฤษ: Royal Ploughing Ceremony) เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้กระทำที่ท้องสนามหลวง


ทางราชการกำหนดให้วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร และกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ ยกเว้นธนาคารและบริษัทเอกชนบางแห่งไม่หยุดทำการ วันพืชมงคลจะไม่ตรงกับวันเดิมตามสุริยคติหรือจันทรคติของทุกปี แต่สำนักพระราชวังจะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคล ให้เป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม แล้วแต่ในแต่ละปี

การประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2552

About admin