G+Update : Google+ เปลี่ยนแปลงระบบแจ้งเตือน


วันนี้เพิ่งเห็น Google+ เปลี่ยนแปลงระบบแจ้งเตือน 2 อย่างก็คือ

1. เพิ่ม effect บริเวณปุ่มการแจ้งเตือนสีแดงๆ ด้านขวามือบน ให้มีชีึวิตชีวายิ่งขึ้น มี Clip ความยาวประมาณ 3 วินาที มาให้ชมกันครับ

2. บริเวณบาร์สีดำด้านบนของ Google+ เดิมทีเวลาเราอ่านข้อความหรือดูรูปภาพต่างๆ แล้วเลื่อนลงไปเรื่อยๆ จะไม่เห็นปุ่มแจ้งเตือน แต่วันนี้ Google+ ไปทำการ Fix บาร์สีดำด้านบนให้อยู่กับที่ เพื่อที่จะสามารถใช้เมนูต่างๆได้ครบถ้วน และที่สำคัญที่สุดคือสะดวกในการมองเห็นสถานะแจ้งเตือนสีแดงครับ

ผมคิดว่านี้ก็คือเหตุผลที่ Google+ ยังไม่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และใช้วิธีการให้ผู้ที่สนใจอยากทดลองใช้งานจริงๆ เ้ข้าทดสอบก่อนโดยระบบ invite เพื่อปรับปรุงระบบต่างๆ ให้สมบูรณ์มากที่สุด 😀 +

About admin