ITC Archive

  • Tweet ” เรื่องฟ้องกันไปฟ้องกันมาระหว่างบริษัทใหญ่บนโลก IT มีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า Google ฟ้อง Apple หรือจะเป็๋นเรื่อง Apple ฟ้อง Samsung เรื่องการละเมิดดสิทธิบัตร หรือละเมิดแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ๆ ผู้บริโภคอย่างเราก็คงต้องติดตามข่าวว่าอย่างห่างๆ ต่อไปครับ “ จากรายงานก่อนหน้านี้ ที่กูเกิลได้ฟ้องแอปเปิลผ่านโมโตโรล่า และขอให้ ITC พิจารณาแบนสินค้าของแอปเปิลหลายชนิดด้วยกัน ล่าสุด TechCrunch ทราบแล้วว่ากูเกิลได้ฟ้องแอปเปิลฐานละเมิดสิทธิบัตรหลายใบของโมโตโรล่า ซึ่งเป็นบริษัทลูกของกูเกิลแล้ว สิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กูเกิลกล่าวหาว่าแอปเปิลละเมิด […]

    Google News : Google ฟ้อง Apple จาก Siri, Location Reminder และระบบแจ้งเตือน E-mail

    Tweet ” เรื่องฟ้องกันไปฟ้องกันมาระหว่างบริษัทใหญ่บนโลก IT มีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า Google ฟ้อง Apple หรือจะเป็๋นเรื่อง Apple ฟ้อง Samsung เรื่องการละเมิดดสิทธิบัตร หรือละเมิดแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ๆ ผู้บริโภคอย่างเราก็คงต้องติดตามข่าวว่าอย่างห่างๆ ต่อไปครับ “ จากรายงานก่อนหน้านี้ ที่กูเกิลได้ฟ้องแอปเปิลผ่านโมโตโรล่า และขอให้ ITC พิจารณาแบนสินค้าของแอปเปิลหลายชนิดด้วยกัน ล่าสุด TechCrunch ทราบแล้วว่ากูเกิลได้ฟ้องแอปเปิลฐานละเมิดสิทธิบัตรหลายใบของโมโตโรล่า ซึ่งเป็นบริษัทลูกของกูเกิลแล้ว สิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กูเกิลกล่าวหาว่าแอปเปิลละเมิด […]

    Continue Reading...